2019/03/13

I Danmark udtages der i almen praksis over 21 mio. blodprøver pr. år til forsendelse til biokemiske afdelinger med henblik på analyse – og tallet stiger med ca. 7 % om året.

Alle disse prøver håndteres i dag manuelt. Ved ankomst til biokemisk afdeling skal transportkasserne tømmes, blodprøverne udpakkes og de medfølgende rekvisitioner registreres i laboratoriets IT-system. Først derefter kan analysen påbegyndes. Dette kræver selvsagt mange personaleressourcer og medfører mange ensidigt gentagne arbejdsopgaver, der resulterer i arbejdsskader og sygemeldinger.

Udfordring for biokemiske afdelinger

Det klinisk biokemiske speciales betydning for diagnose, monitorering, forebyggelse og screening illustreres af den årlige stigning i rekvirerede klinisk biokemiske analyser på omkring 10 %, der er observeret gennem en længere årrække svarende til mere end en fordobling pr. årti. Stigningen afspejler dels den stigende aktivitet inden for alle områder af sundhedsvæsenet, dels den demografiske udvikling i samfundet.

Det er nødvendigt med løbende optimering af prøveforløbet for at reducere ventetiden for patienten, sikre korte svartider og give mulighed for efterbestillinger (flere analyser på en allerede udtaget prøve). Prøven skal konstant kunne spores, hvorfor tid for rekvirering, blodprøvetagning, ankomst til laboratoriet og svarafgivelse skal registreres og opgøres.

Denne stigning i aktiviteten udgør en meget væsentlig udfordring for landets klinisk biokemiske afdelinger. Specielt set i lyset af de samtidige problemer med at rekruttere bioanalytikere, kan denne udfordring kun håndteres ved en fortsat procesoptimering og effektivisering i alle trin af prøveforløbet.

Den Intelligente Forsendelseskasses fordele

Det specifikke formål med Den Intelligente Forsendelseskasse er  opbevaring af blodprøver under transport samt sporing og fuldautomatisk håndtering heraf. Kassen er sporbar i et internt system, registrerer og dokumenterer sit indhold samt monitorerer dette for ydre påvirkninger, som kan påvirke analyseresultatet. Robotløsningen kan åbne De Intelligente Forsendelseskasser, udtage prøver heraf, sortere dem og slutteligt lukke kasserne igen.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål?

Kom i kontakt med os her